Partnerskap möjliggör framtidens Uppsala 

Upplägget med ett samägt utvecklingsbolag kopplade till större stadsutvecklingsprojekt är sedan länge etablerat i delar av Europa, medan det i Sverige är ett relativt nytt sätt att samverka. Resultaten av liknande projekt i exempelvis Storbritannien har varit mycket goda. 

Partnerskapsmodellen bygger på att utvalda investerare blir delägare i utvecklingsbolaget tillsammans med Uppsala kommun. Med ömsesidigt ägande säkerställs tidigt intresse och engagemang för utvecklingen av området från fastighetsbolagen. Det gör det också möjligt att hålla ett högt tempo i utvecklingsarbetet. 

Bolagsstrukturen skapar en jämn fördelning av risker och möjligheter för alla inblandade. Genom att parterna äger och utvecklar området tillsammans skapas trygghet och förutsägbarhet. Med kommunen som samarbetspartner ökar också genomförbarheten i att skapa detaljplanen. Myndighetsbesluten ligger kvar hos Uppsala kommun med full kontroll över till exempel detaljplanebeslut. 

Beslutet fattades i kommunfullmäktige den 22 maj 2023 och bolaget bildas under 2024.